FANDOM


اسلیمی‌ منسوب به اِسْلیم، صورت دیگری از اسلام است و به این جهت آن را اسلامی نیز خوانده‌اند. اسلیمی یکی‌ از هفت نقش‌ اصلی‌ در نگارگری‌ سنتی‌ ایران‌ است. اسلیمی‌ نمودار تجریدی‌ درخت‌ است که‌ با گردش‌ها و پیچش‌های‌ پی‌ در پی‌ و هماهنگ‌ شاخه‌های‌ آراسته‌ به‌ برگها و نیم‌ برگ‌ها و گره‌های‌ آن‌ از پایه‌ای‌ که‌ بند اسلیمی‌ خوانده‌ می‌شود، می‌روید و با نظمی خاص و شکلی چشم‌نواز که‌ میان‌ اجزاء آن‌ وجود دارد، طرحی‌ ویژه‌ از درخت‌ را ارائه می‌دهد. برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقش‌ «درخت‌ زندگی‌» که‌ در هنر ایران‌ سابقهٔ کهن دارد، می‌پندارند. اما در هر حال‌ اسلیمی‌ نامی‌ جدید است برای طرحی‌ کهن‌ که‌ با شیوه‌های‌ گوناگون‌ و تنوع‌ بسیار از روزگار باستان‌ تاکنون‌ کاربردی گسترده‌ در هنرهای تزیینی‌ ایران‌ بویژه نگارگری ایرانی دارد.

منابعویرایش

وب‌گاه دایره المعارف بزرگ اسلامی