FANDOM


زیدیه یکی از فرقه‌های شیعه است که پیروان آن به امامت پنج تن؛ علی بن ابی طالب،حسن بن علی،حسین‌ بن علی، علی بن حسین و زید بن علی معتقدند. طرفداران این فرقه بیشتر در کشور های یمن و بحرین پراکنده شده‌اند. این فرقه عموماً به مذهب حنفی پای‌بندند و در اصول به معتزله نزدیک‌اند. فرق اینان با گروه اصلی شیعیان در این است که آنها معتقدند امامان دارای قدرت فراطبیعی نبودند.