FANDOM


در اعتقادات شیعیان دوازده امامی ابوالحسن، علی بن محمد سَمَری؛ چهارمین نایب خاص امام زمان در دوران غیبت صغری است. وی پس از خود نایبی معرفی نکرد. از این رو بنا به اعتقادات امامیه پس از مرگ وی غیبت کبری آغاز شده‌است.

نیابت ویرایش

سمری از اصحاب امام یازدهم شیعیان، حسن عسکری بوده‌است. وی از خواص شیعه در زمان خود بود . حسین بن روح نایب پیشین از طرف امام غائب وی را برای مدت سه سال به نیابت خاصه منصوب کرد. علی بن محمد چند روز پیش از مرگ دستخطی منسوب به محمد پسر حسن (در اصطلاح خاص شیعه توقیع) به شیعیان نشان داد که در آن بر خلاف رسم نایبان پیشین جانشینی تعیین نشده بود. متن دستخط از قرار زیر بود:


در ششمین روز، وی در سال ۳۲۹ هجری از دنیا رفت. مقبره شیخ سُمَّری درنزدیکی مزار شیخ کلینی در بغداد است.

پیش از مرگش از وی پرسیدند: نایب بعد از تو کیست. جواب داد: اجازه ندارم کسی را معرفی کنم.

آغاز غیبت کبری ویرایش

بعد از در گذشت ابوالحسن سمری، مرحله جدیدی در تاریخ شیعه که به دوران غیبت کبری معروف است آغاز گشت.

پاورقیویرایش


منبعویرایش

  • مهدی موعود (ترجمه جلد ۱۳ بحار الانوار)، علی دوانی، صفحه ۶۷۶- ۷۵۶
  • سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، صفحه ۶۸۰- ۸۱
  • آخرین امید، ص ۹۹